LETECKÁ BEZPEČNOST

Školení v oblasti řízení letecké bezpečnosti, zvládání krizových situací, bezpečnostního plánování, bezpečnostní kontroly osob, nákladu vozidel nebo nákladu.

BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE nabízí školení v oblasti letecké bezpečnosti dle Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

aircraft-537963_640

ŠKOLENÍ:

PŘÍPRAVA K ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI

A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Určení: Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC.

Rozsah: 2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu. Písemný test se skládá minimálně z 20ti otázek.

Cíl:

a) znalost přechozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadovacích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) znalost postupů ohlašování a

e) schopnost náležitě reagovat na údálosti související s bezpečností.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Obecné informace o provádění bezpečnostních kontrol
 5. Ohlašování mimořádných událostí
 6. Závěrečný test

 

A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Určení: Všem osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo kterým má být vydáno IDC a na jejichž pracovní zařezení se nevztahuje povinnost absolvovat odbornou bezpečnostní přípravu dle bodu 5.2 NPBV.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny (3 hodiny teorie a 1 hodina praxe) + přezkoušení, přičemž praxe může být nahrazena multimediální prezentaci zahrnující ukázku prostor daného letiště, nebo místa mimo letiště.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu. Písemný test se skládá minimálně z 20 otázek.

Cíl:

a) znalost přechozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinnostii a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

e) informovanost o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;

f) znalost letištních indentifikačních průkazů používaných na letišti;

g) znalost postupů ohlašování a

h) schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Prostory letiště a pravidla pro vstup a vjezd
 5. Letištní a identifikační průkazy
 6. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola
 7. Zakázané předměty
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test

 

A3 – Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Určení: Pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu dle body 5.1.4 A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti anebo dle bodu 5.1.5 A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, a kterým končí platnost potvrzení, a na jejichž pracovní zařezení se nevztahuje povinnost absolvovat odbornou přípravu dle bodu 5.2.

Rozsah: 2 vyučovací hodiny teorie, které mohou být plně nahrazeny e-learningovou formou výuky

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení formou písemného testu. Písemný test se skládá minimálně z 20 otázek. V případě využití e-learningové formy výuky platí, že písemný test musí být proveden nejpozději do 30 dnů od absolvování školení.

Cíl:

Cílem je připomenutí již nabytým znalostí a doplnění znalostí o nejnovější informace z oblastí stanovených v cíli obecné odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti dle body 5.1.4 NPBV anebo odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti dle bodu 5.1.5 NPBV.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční, letištní a identifikační průkazy, prostory letiště a pravidla pro vstup a vjezd, letištní identifikační průkazy, zakázané předměty
 5. Ohlašování mimořádných událostí
 6. Závěrečný test

 

ODBORNÁ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA

B1 – Základní odborná příprava

Jedná se o základní odbornou přípravu pro předem definované skupiny osob, na kterou musí navazovat zvlášní odborná příprava.

Určení:

 • pracovníkům, kteří provádí detekční kontroly osob, kabinových zavazadel vnášených předmětů a zapsaných zavazadel;
 • lidksým posuzovatelům, kteří u bezpečnostních skenerů provádí detekční kontroly osob a vnášencýh přemětů;
 • pracovníkům, kteří provádí kontroly vozidel;
 • pracovníkům, kteří provádí kontroly vstupu na letišti a rovněž dozor a hlídky;
 • pracovníkům, kteří přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly;
 • řidicím pracovníkům v oblasti bezpečnosti;

Rozsah: Minimálně 6 vyučovácích hodin.

Cíl: Základní odobrná příprava vede k těmto schopnostem:

a) znalosti předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) znalosti právního rámce pro ochranu letectví;

c) znalosti cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

e) znalosti postupů kontroly vstupu;

f) znalosti postupů pro zastavení osob a znalost okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

g) znalosti postupů ohlašování;

h) schopnosti určit zákázané předměty;

i) schopnosti náležitě reagovat na události související s bezpečností;

j) poznatkům o tom, jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standarty;

k) schopnosti komunikovat jasně a sebejistě.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Prostory letiště a pravidla pro vstup a vjezd, letištní a identifikační průkazy
 5. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola
 6. Zakázané předměty
 7. Ohlašování mimořádných událostí, zastavení a omezení osob
 8. Lidský faktor v civilním letectví, efektivní komunikace
 9. Závěrečný test

 

B11 – Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez využití RTG

Určení: Bezpečnostním pracovníkům po absolvování Základní odborné přípravy B1, provádějícím detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez vyuužití RTG

Rozsah: Minimálně 10 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 2 vyučovací hodiny věnovány praktickému čvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti bezpečnostních zařízení (průchozí detektor kovů, ruční detektor kovů)
 2. Fyzická kontola osob – prokázání schopnosti dohledaz zakázané přeměty na figurantovi/ce – průchod detektorem kovů a následná ruční prohlíddka. Po splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku procesů a dohledat všechny zakázané předměty v minimálně 3 po sobě jdoucích případech.
 3. Fyzická kontrola zavazadla – prokázání schopnosti dohledat zakázané předměty v kontrolovaném zavazadle. Pro splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolovaném zavazadle v časovném limitu 3 minut.

Cíl:

a) znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

b) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

c) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

d) znalost schopností a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

f) interpersonální dovednosti, zejména jak si poradit s kulturními rozdíly a potenciálně nebezpečnými cestujícími;

g) znalost technik ruční prohlídky;

h) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

i) znalost osvobození od detekční kontroly a zvláštních bezpečnostních postupů;

j) schopnost obsluhovat používané bezpečnostní vybavení;

k) znalost požadavků na ochranu zapsaných zavazadel.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola
 3. Zakázané a nebezpečné předměty, možnost ukrytí zakázaných předmětů, manipulace se zakázanými předměty
 4. Technické prostředky používané pro detekční kontroly
 5. Technika ruční prohlídky, detekční kontrola potenciálně nebezpečných cestujích, kulturní odlišností
 6. Výjimky z detekčních kontrol
 7. Ochrana zapsaných zavazadel
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test

 

B12 – Zvláštní odborná příprava osob provádějích detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel s využitím RTG

Určení: Bezpečnostním pracovníkům po absolvování Základní odborné přípravy B1, provádějícím detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel s vyuužitím RTG

Rozsah: Minimálně 30 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 8 vyučovacích hodin věnovány praktickému čvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B11 minimálně 20 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 5 vyučovacích hodin věnováno praktickému cvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Standardizovaná zkouška vyhodnocování snímků
 2. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti bezpečnostních zařízení (průchozí detektor kovů, ruční detektor kovů)
 3. Fyzická kontola osob – prokázání schopnosti dohledaz zakázané přeměty na figurantovi/ce – průchod detektorem kovů a následná ruční prohlíddka. Po splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku procesů a dohledat všechny zakázané předměty v minimálně 3 po sobě jdoucích případech.
 4. Fyzická kontrola zavazadla – prokázání schopnosti dohledat zakázané předměty v kontrolovaném zavazadle. Pro splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolovaném zavazadle v časovném limitu 3 minut.

Cíl:

a) znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

b) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

c) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

d) znalost schopností a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

f) interpersonální dovednosti, zejména jak si poradit s kulturními rozdíly a potenciálně nebezpečnými cestujícími;

g) znalost technik ruční prohlídky;

h) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

i) znalost osvobození od detekční kontroly a zvláštních bezpečnostních postupů;

j) schopnost obsluhovat používané bezpečnostní vybavení;

k) schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním vybavením a

l) znalost požadavků na ochranu zapsaných zavazadel.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola
 3. Zakázané a nebezpečné předměty, možnost ukrytí zakázaných předmětů, manipulace se zakázanými předměty
 4. Technické prostředky používané pro detekční kontroly
 5. Detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel s využitím RTG
 6. Praktický nácvik
 7. Výjimky z detekčních kontrol
 8. Ochrana zapsaných zavazadel
 9. Ohlašování mimořádných událostí
 10. Závěrečný test a přezkoušení

 

B13 – Zvláštní odborná příprava lidských posuzovatelů u bezpečnostních skenerů

Určení: Lidským posuzovatelům u bezpečnostních skenerů po absolvování Základní přípravy B1, prováděcím detekční kontrolu osob a vnášených předmětů formou rozpoznávání a vyhodnocování snímků bezpečnostních skeneřů.

Rozsah: Minimálně 30 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 8 vyučovacích hodin věnovány praktickému čvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B11 nebo B12 minimálně 24 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 6 vyučovacích hodin věnováno praktickému cvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Standardizovaná zkouška vyhodnocování snímků – prokázání schopnosti rozpoznat zakázané předměty v minimálně 50 zobrazených snímcích, přičemž pro úspěšné splnění zkoušky musí pracovník správně vyhodnotit minimálně 80% snímků.
 2. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti ovládání bezpečnostního skeneru

Cíl:

a) znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

b) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

c) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

d) znalost schopností a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

f) znalost osvobození od detekční kontroly a zvláštních bezpečnostních postupů;

g) schopnost obsluhovat používané bezpečnostní vybavení;

h) schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním skenerem

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola
 3. Zakázané a nebezpečné předměty, možnost ukrytí zakázaných předmětů, manipulace se zakázanými předměty
 4. Technické prostředky používané pro detekční kontroly
 5. Obsluha a použití bezpečnostních skenerů
 6. Praktický nácvik
 7. Výjimky z detekčních kontrol
 8. Ochrana zapsaných zavazadel
 9. Ohlašování mimořádných událostí
 10. Závěrečný test a přezkoušení

 

B14 – Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vozidel

Určení: Bezpečnostním pracovníkům po absolvování Základní odborné přípravy B1, provádějícím detekční kontroly vozidel.

Rozsah:  Minimálně 4 vyučovácí hodiny, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíce

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 10 otázek

b) Praktická část

 1. Fyzická kontrola vozidla – prokázání schopností dohledat zakázané předměty v kontrolovaném vozidle. Po splnění zkoušky musí pracovník dodržet kontroly vozidla a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolovaném vozidle v časovém limitu 6 minut.

Cíl:

a) znalost právních požadavků na kontroly vozidel, včetně výjimek a zvláštních bezpečnostních postupů;

b) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

c) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

d) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

e) znalost technit kontroly vozidel a

f) schopnost provádět kontroly vozidel na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných přemětů.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativní požadavky na provádění kontroly vozidel
 3. Náhodný výběr prostor vozidel při bezpečnostní prohlídce
 4. Způsoby provádění bezpečnostních kontrol vozidel (vizuální, ruční)
 5. Technické prostředky pro provádění bezpečnostních kontrol vozidel
 6. Výjimky z detekčních kontrol
 7. Zakázané a nebezpečné předměty, možnost ukrytí zakázaných předmětů
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test a přezkoušení

 

B15 – Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vstupu, dozor a hlídky

Určení: Bezpečnostním pracovníkům po absolvování Základní odborné přípravy B1, provádějícím  kontroly vstupu, dozor a hlídky.

Rozsah:  Minimálně 4 vyučovácí hodiny, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíce

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 10 otázek

b) Praktická část – Ověření schopností v rámci modelové situace.

Cíl:

a) znalost právních požadavků na kontroly kontrolu vstupu, včetně výjimek a zvláštních bezpečnostních postupů;

b) znalost systémů kontroly vstupu používaných na letišti;

c) znalost oprávnění, včetně identifikačních průkazů a povolení vjezdu pro vozidla umocňujících přístup do neveřejných prostor letiště a schopnost identifikovat tato oprávnění;

d) znalost postupů hlídkování a zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

e) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

g) interpersonální dovednosti, zejména jak si poradit s kulturními rozdíly a potenciálně nebezpečnými cestujícími.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativní požadavky na provádění kontroly vozidel
 3. Systém kontroly vstupu na letištích
 4. Letištní identifikační průkazy, povolení k vjezdu
 5. Postupy hlídkování, zastavení osob
 6. Zakázané předměty
 7. Interpersonální dovednosti
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test

 

B16 – Zvláštní odborná příprava osob, které přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly (dohlížitelé)

Určení: Bezpečnostním pracovníkům po absolvování Základní odborné přípravy B1, kteří provádí dohled nad ostatními bezpečnostními pracovníky.

Rozsah:  Minimálně 6 vyučovácích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíce

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část – Ověření schopností v rámci modelové situace.

Cíl:

a) znalost příslušných právních požadavků a toho, jak by tyto požadavky měly být splněny;

b) znalost úkolů v oblasti dozoru;

c) znalost vnitřní kontroly kvality

d) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

f) a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě:

 1. znalost řešení konflitků a
 2. znalost schopností a omezení používaného bezpečnotního vybavení nebo metod detekční kontroly.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Dohled nad pracovníky, metody, záznamy
 4. Vnitřní systém kontroly kvality
 5. Detekční technika, metody, zakázané předměty, manipulace se zakázanými předměty
 6. Motivační faktory
 7. Mimořádné události a reakce na tyto události
 8. Komunikační dovednosti (řešení konfliktů)
 9. Závěrečný test

 

B17 – Zvláštní odborná příprava osob, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti)

Určení: Bezpečnostním manažerům, po absolvování Základní odborné přípravy B1.

Rozsah:  Minimálně 2 vyučovácí hodiny + prohlídka příslušného provozu dle zaměření (letiště, letadel, budou mimo letiště aj.) + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíce

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení formou písemného testu – minimálně 20 otázek

Cíl:

a) znalost příslušných právních požadavků a toho, jak by tyto požadavky měly být splněny s důrazem na:

 1. oblast, ve které manažer působí (letiště, letecká společnost, schválený agent aj.);
 2. znalost kontroly kvality na interní a vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni;
 3. schopnost motivovat ostatní;

b) znalost:

 1. schopnosti a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly, a /nebo
 2. znalost provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla, ochrany letadla a spojení zavazadla s cestujícím;

c) znalost specifických opatření s přihlédnutím na oblast, ve které manažer působí (letiště, letecká společnost, schválený agent aj.)

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa související s oblastí, ve které manažer působí
 3. Kontroly kvality (na všech úrovních)
 4. Motivace zaměstnanců
 5. Používání bezpečnostních zařízení
 6. Bezpečnostní kontrola a prohlídka letadel, ochrana letadla, spojení zavazadla s cestujím
 7. Specifická opatření
 8. Závěrečný test

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍCI PŮSOBÍCÍ V OBLASTI NÁKLADU, POŠTY, PALUBNÍCH ZÁSOB A LETIŠTNÍCH DODÁVEK A ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH

C11 – Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG

Určení: Bezpečnostním pracovníkům schválených agentů provádějícím detekční kontrolu nákladu a pošty bez využití RTG.

Rozsah: Minimálně 8 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B11 minimálně 4 vyučovacíc hodiny, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Fyzická kontrola zásilky – prokázání schopnosti dohledat zakázané předměty v kontrolované zásilce. Pro splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolované zásilce v časovém limitu 3 minut. Tento časový limit může být instruktorem navýšen s přihlédnutím k velikosti a složitosti obsahu zkušební zásilky. Časový limit musí být oznámen zkoušenému před započetím fyzické kontroly zásilky, pakliže je takto upraven.
 2. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti ovládání bezpečnostního zařízení (ETD aj.)

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d) schopnost určit zakázané předměty;

e) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f) znalost schopností a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

f) znalost schopností a omezení používaného bezpečnostího vybavení nebo metod detekční kontroly;

g) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

h) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

i) znalost požadavků na ochranu nákladů a pošty;

j) znalost požadavků na detekční kontrolu nákladu a pošty, včetně výjimek a zvlásžních bezpečnostních postupů;

k) znalost metod detekční kontroly, které jsou vhodné pro různé druhy nákladu a pošty;

l) znalost technik ruční prohlídky;

m) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

n) znalost požadavků na přepravu.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Struktura dodavatelského řetězce (RA, KC)
 5. Zakázané předměty, jejich ukrytí, jejich odhalení
 6. Ochrana nákladu a pošty
 7. Detekční kontrola nákladu a pošty
 8. Mimořádné události
 9. Závěrečný test a přezkoušení

C12 – Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG

Určení: Bezpečnostním pracovníkům schválených agentů provádějícím detekční kontrolu nákladu a pošty s využití RTG.

Rozsah: Minimálně 24 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 6 vyučovacích hodin věnováno praktickému cvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B12 minimálně 8 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu C11 minimálně 16 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 4 vyučovací hodiny věnovány praktickému cvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Fyzická kontrola zásilky – prokázání schopnosti dohledat zakázané předměty v kontrolované zásilce. Pro splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolované zásilce v časovém limitu 3 minut.
 2. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti ovládání bezpečnostního zařízení (RTG, ETD aj.)
 3. Standartizovaná zkouška vyhodnocování snímků (zaměření na cargo)

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d) schopnost určit zakázané předměty;

e) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f) znalost schopností a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

f) znalost schopností a omezení používaného bezpečnostího vybavení nebo metod detekční kontroly;

g) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

h) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

i) znalost požadavků na ochranu nákladů a pošty;

j) znalost požadavků na detekční kontrolu nákladu a pošty, včetně výjimek a zvlásžních bezpečnostních postupů;

k) znalost metod detekční kontroly, které jsou vhodné pro různé druhy nákladu a pošty;

l) znalost technik ruční prohlídky;

m) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

n) schopnost obsluhovat používané technické zařízení;

o) schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním vybavením a

p) znalost požadavků na přepravu.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Struktura dodavatelského řetězce (RA, KC)
 5. Zakázané předměty, jejich ukrytí, jejich odhalení
 6. Ochrana nákladu a pošty
 7. Detekční kontrola nákladu a pošty
 8. Mimořádné události
 9. Závěrečný test a přezkoušení

C21 – Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG

Určení: Bezpečnostním pracovníkům provádějícím detekční kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG.

Rozsah: Minimálně 8 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B11 minimálně 4 vyučovací hodiny, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Fyzická kontrola zásilky – prokázání schopnosti dohledat zakázané předměty v kontrolované zásilce. Pro splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolované zásilce v časovém limitu 3 minut.
 2. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti ovládání bezpečnostního zařízení (RTG, ETD aj.)

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d) schopnost určit zakázané předměty;

e) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

g) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

h) znalost technik ruční prohlídky;

i) schopnost provádět ruční prohlídky a odhalit ukryté zakázané předměty;

j) znalost požadavků na přepravu.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Struktura dodavatelského řetězce (schválený a známý dodavatel palubních a letištních zásob)
 5. Zakázané předměty, jejich ukrytí, jejich odhalení
 6. Bezpečnostní kontrola
 7. Technika ruční kontroly
 8. Mimořádné události
 9. Závěrečný test

C22 – Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG

Určení: Bezpečnostním pracovníkům provádějícím detekční kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využití RTG.

Rozsah: Minimálně 24 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 6 vyučovacích hodin věnováno praktickému cvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B12 minimálně 8 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení a 1 vyučovací hodina odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu C21 minimálně 16 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 4 vyučovací hodiny věnovány praktickému cvičení a 2 vyučovací hodiny odborné praxi, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část

 1. Fyzická kontrola zásilky – prokázání schopnosti dohledat zakázané předměty v kontrolované zásilce. Pro splnění zkoušky musí pracovník dodržet metodiku a dohledat všechny zakázané předměty v kontrolované zásilce v časovém limitu 3 minut.
 2. Ovládání detekční techniky – prokázání znalosti ovládání bezpečnostního zařízení (RTG, ETD aj.)
 3. Standartizovaná zkouška vyhodnocování snímků (zaměření na letištní dodávky a catering)

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d) schopnost určit zakázané předměty;

e) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f) znalost schopností a omezování používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

g) znalost postupů při reakci na mimořádné události; a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě;

h) znalost schopností a omezení používaného bezpečnostího vybavení nebo metod detekční kontroly;

i) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

j) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

k) znalost technik ruční prohlídky;

l) schopnost obsluhovat používané technické zařízení;

m) schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním vybavením a

n) znalost požadavků na přepravu.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Struktura dodavatelského řetězce (RA, KC)
 5. Zakázané předměty, jejich ukrytí, jejich odhalení
 6. Ochrana nákladu a pošty
 7. Detekční kontrola nákladu a pošty pomocí RTG
 8. Mimořádné události
 9. Závěrečný test a přezkoušení

C3 – Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly nebo osob, které mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště

Určení: Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy.

Rozsah: Minimálně 6 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část – ověření schopností v rámci modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.

Cíl:

a) znalost přechozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadovacích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d) znalost postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

e) znalost postupů ohlašování;

f) schopnost určit zakázané předměty;

g) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

h) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

i) znalost požadavků na ochranu nákladů a pošty a

j) popřípadně znalost požadavků na přepravu.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Odpovědnost za provádění bezpečnostní kontroly, zastavení osob
 5. Ochrana nákladu a pošty
 6. Zakázané předměty, ukrytí zakázaných předmětů, reakce na jejich odhalení
 7. Požadavky na přepravu
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test + přezkoušení

C4 – Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční kontroly

Určení: Pracovníkům známých dodavatelů letištních dodávek, schválených dodavatelů palubních zásob a známých dodavatelů palubních zásob, pracovníkům provádějícím bezpečnostní kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, kteří provádějí bezpečnostní kontrolu jinou než detekční a kteří přicházejí do styku s identifikovatelnou poštou a materiálem leteckého dopravce, palubními zásobami a letištními dodávkami.

Rozsah: Minimálně 6 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část – ověření schopností v rámci modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.

Cíl:

a) znalost přechozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) znalost postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

e) znalost postupů ohlašování;

f) schopnost určit zakázané předměty;

g) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

h) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

i)  popřípadně znalost požadavků na ochranu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letišních dodávek a

j) popřípadně znalost požadavků na přepravu.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Odpovědnost za provádění bezpečnostní kontroly, zastavení osob
 5. Ochrana pošty a materiálu leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek
 6. Zakázané předměty, ukrytí zakázaných předmětů, reakce na jejich odhalení
 7. Požadavky na přepravu
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test + přezkoušení

C5 – Odborná příprava osob zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím

Určení: Pracovníkům leteckých společností, poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu, kteří přicházejí při výkonu své funkce do styku s cestujícími (check-in, předletová kontrola dokladů), nebo jinak zajišťující spojení zavazadla s cestujícím.

Rozsah: Minimálně 4 vyučovací hodiny + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení – Písemný test – minimálně 15 otázek.

Cíl:

a) znalost přechozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

e) znalost postupů při reakci na mimořádné události;

f) znalost požadavků a technik spojení zavazadla s cestujícím a

g) znalost požadavků na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
 5. Spojení zavazadla s cestujícím
 6. Ochrana pošty a materiálu leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek
 7. Zakázané předměty
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test + přezkoušení

LÉTAJÍCÍ PERSONÁL A BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍCI PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OCHRANY A PROHLÍDKY LETADEL

D1 – Odborná příprava posádek letadel

Určení: Posádkám letadel

Rozsah: Minimálně 6 vyučovacích hodin + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

Písemný test – minimálně 20 otázek

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) znalosti konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

e) informovanosti o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;

f) schopnost určit zakázané předměty;

g) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

h) znalost požadavků a technik spojení zavazadla s cestujícím;

i) znalost požadavků na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel;

j) znalost konfigurace typu (typů) letadel, v kterých má dotyčná osoba provádět svůj pracovní výkon;

k) opatření k zajištění bezpečnosti za letu;

l) znalost postupů pro přepravu zbraní;

m) znalost postupů pro ozbrojený bezpečnostní doprovod;

n) znalost postupů ohlašování;

o) znalost postupů při reakci na mimořádné události.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
 5. Spojení zavazadla s cestujícím
 6. Ochrana pošty a materiálu leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek
 7. Zakázané předměty
 8. Přeprava zbraní, ozbrojený doprovod
 9. Ohlašování mimořádných událostí
 10. Řešení mimořádných událostí
 11. Závěrečný test + přezkoušení

D2 – Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel

Určení: Posádkám letadel, pracovníkům leteckých společností, poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu anebo jiným osobám, které provádějí bezpečnostní prohlídky letadel

Rozsah: Minimálně 4 vyučovací hodiny, z čehož musí být minimálně 1/2 vyučovací hodiny věnována praktickému cvičení + prohlídka letadel (1 hodina) + přezkoušení. V Případě členů posádek letadel minimálně 2 vyučovací hodiny, z čehož musí být minimálně 1/2 vyučovvací hodiny věnována praktickému cvičení + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 15 otázek

b) Praktická část – ověření znalosti metodiky porvádění bezpečnostní prohlídky letadla a schopnosti dohledat zakázané předměty v letadle, použití check-listů.

Cíl:

a) znalost právních požadavků na bezpečnostní prohlídky letadel;

b) znalost konfigurace typu (typů) letadel, u nichž má dotyčná osoba provádět bezpečnostní prohlídky letadla;

c) schopnost určit zakázané předměty;

d) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

e) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

f) schopnost provádět bezpečnostní prohlídky letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 3. Legislativní požadavky
 4. Konfigurace jednotlivých typů letadel
 5. Metody a způsoby provádění bezpečnostních prohlídek letadel
 6. Zakázané předměty, možnosti ukrytí
 7. Dokumentace související s prohlídkou letadla
 8. Ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test + přezkoušení

D3 – Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel

Určení: Posádkám letadel, pracovníkům leteckých společností, poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu anebo jiným osobám, které zajišťují ochranu letadel.

Rozsah: Minimálně 4 vyučovací hodiny + přezkoušení. V případě členů posádek letadel minimálně 2 vyučovací hodiny + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

Písemný test – minimálně 15 otázek

Cíl:

a) znalost toho, jak chránit letadlo a zamezit neoprávněnému přístupu k letadlu;

b) popřípadě znalost postupů pečetění letadel;

c) znalost systémů identifikačních průkazů používaných na letišti;

d) znalosti postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

o) znalost postupů při reakci na mimořádné události.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 3. Legislativní požadavky
 4. Ochrana letadla a zamezení neoprávněnému přístupu k letadlu
 5. Postupy při pečetění letadel
 6. Systém identifikačních průkazů používaných na letišti
 7. Postupy pro zastavení osob a znalost okolností, za nichžby osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny
 8. Postupy při reakci na mimořádné události
 9. Závěrečný test + přezkoušení

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH VNITŘNÍ KONTROLU KVALITY
E3 – Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality

Určení: Žadatelům o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu subjektu.

Rozsah: Minimálně 24 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 8 vyučovacích hodin věnováno praktickému cvičení + přezkoušení. V případě, že uchazeč absolvoval odbornou přípravu B17 nebo odbornou přípravu G1 minimálně 8 vyučovacích hodin, z čehož musí být minimálně 2 vyučovací hodiny věnována praktickému cvičení, s přihlédnutím na úpravu osnov o již proškolená témata.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 40 otázek, otázky musí zahrnovat všechny kapitoly přílohy nařízení EP a Rady (ES) č. 300/2008, a všechny části NBP a NPŘK;

b) Praktická část – ověření znalostí postupů provádění kontrolní činnosti formou modelové situace provádění inspekční činnosti.

Cíl:

Znalost bezpečnostních pravidel a opatření metod kontrol jejich plění v následujících oblastech:

a) bezpečnost letiště;

b) vymezené prostory letiště;

c) bezpečnost letadel;

d) cestující a kabinová zavazadla;

e) zapsaná zavazadla;

f) náklad a pošta;

e) pošta a materiály leteckého dopravce;

f) palubní zásoby;

g) letištní dodávky;

h) opatření k zajištění bezpečnosti za letu;

i) nábor a odborná příprava pracovníků;

j) bezpečnostní vybavení;

k) znalost národních a mezinárodních předpisů v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy;

l) znalost cílů a organizace ochrany civilního letectví;

m) znalost NBP, NPBV, NPŘK.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Znalost NBP, NPBV, NPŘK
 5. Bezpečnost letiště
 6. Vymezené prostory letiště
 7. Bezpečnost letadel
 8. Cestující a kabinová zavazadla
 9. Zapsaná zavazadla
 10. Náklad a pošta
 11. Pošta a materiály leteckého dopravce
 12. Palubní zásoby
 13. Letištní dodávky
 14. Opatření k zajištění bezpečnosti za letu
 15. Nábor a odborná příprava pracovníků
 16. Bezpečnostní vybavení;
 17. Závěrečný test + přezkoušení

AKTUALIZACE

F1 – Aktualizace odborné přípravy

Určení: Všem pracovníkům, kteří absolvovali odbornou přípravu uvedou v bodech 5.2.2.1 až 5.2.4.3 a 5.3.1 NPBV.

Rozsah: minimálně 2 vyučovací hodiny + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Rozsah závěrečné zkoušky odpovídá rozsahu závěrečné zkoušky dosažené odborné přípravy a nezahrnuje Standardizovanou zkouškou rozpoznávání snímků, která je aktualizována školením F2 dle bodu 5.4.3 NPBV.

Cíl:

Cílem je udržení potřebných znalostí a schopností získaných v rámmci odborné přípravy a obdržení aktuálních informací v dané oblasti výkonu své činnosti s důrazem na informace týkající se jejich pracovní náplně.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Legislativa a organizace civilního letectví
 3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 4. Dle zaměření aktualizovaného školení
 5. Ohlašování mimořádných událostí
 6. Závěrečný test

F2 – Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení

Určení: Všem pracovníkům, vykonávajícím úkoly dle bodů 5.2.2.2 až 5.2.3.2 a 5.2.3.4 NPBV, kteří absolvovali odbornou bezpečnostní přípravu s využitím zařízení RTG nebo bezpečnostních skenerů.

Rozsah: V případě výuky v učebně a/nebo s pomocí počítače minimálně 8 vyučovacích hodin během období 6 měsíců + přezkoušení. V případě odborné praxe týkající se obrazového promítání nebezpečných předmětů (TIP) musí s tímto zařízením dotyčná osoba pracovat minimálně třetinu své pracovní doby + přezkoušení.

Platnost: 6 měsíců

Způsob provádění průběžné odborné přípravy: spočívá ve školení a zkoušce týkající se rozpoznávání snímků typických pro jimi obsluhované bezpečnostní zařízení.

Odborná příprava probíhá:

a) formou vyhodnocování snímků v učebně za přítomnosti instruktora, který zajistí dostatečnou prezentaci snímků (min. 100 snímků obrazových výstupů RTG zařízení obsahující nejméně 250 různých nebezpečných předmětů, včetně zobrazení součástí nebezpečných předmětů, přičemž každý předmět je zachycen z řady různých směrů v papírové formě nebo formou prezentace na počítači), a dále praktické ukázky zakázaných předmětů. Instuktor musí zajistit, aby byly snímky vybírány náhodile;

b) Nebo s pomocí počítačové simulace (CBT), kdy musí být použita knihovna zobrazení obsahující alespoň 1000 zobrazení nejméně 250 různých nebezpečných předmětů, včetně zobrazení součástí nebezpečných předmětů, přičemž každý předmět je zachycen z řady různých směrů. V průběhu výcviku a zkoušky jsou zobrazení z knihovny vybírána namátkově a vyhodnocována softwarem;

c) nebo formou odborné praxe, týkající se obrazového promítání nebezpečných předmětů (TIP) za předpokladu, že na používaném bezpečnostním zařízení je použita knihovna TIP a dotyčná osoba s daným zařízením pracuje nejméně třetinu své pracovní doby. Knihovna TIP musí obsahovat alespoň 6000 zobrazení nejméně 1500 různých nebezpečných předmětů, včetně zobrazení součástí nebezpečných přemětů, přičemž každý předmět je zachycen z řady různých směrů.

 

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OSOB NA MALÝCH LETIŠTÍCH

G1 – Odborná příprava osoby odpovědné za bezpečnost na letišti, pro které lze uplatnit ustanovení § 85a odst. 6, zákona o civilním letectví, a spadající do kategorie dle nařízení Komise (EU) 1254/2009

Určení: Bezpečnostním manažerům letišť a leteckých dopravců, u kterých lze uplatnit ustanovení §86e zákona o civilním letectví a spadajících do kategorie dle nařízení Komise (EU) 1254/2009 (např. bezpečnostním manařerům letišť aeroklubů nebo sportovních letišť apod.)

Rozsah: Minimálně 16 vyučovacích hodin zahrnujících:

 • absolvování základní odborné přípravy B1 dle body 5.2.1 NPBV v plném rozsahu
 • obsolvování zvláštní odborné přípravy B11 dle bodu 5.2.2.1 NPBV vyjma bodu j), tedy bez využití technických prostředků a bezpečnostních zařízení ve zkráceném rozsahu 8 vyučovacích hodin
 • absolvování zvláštní odborné přípravy B17 dle bodu 5.2.2.7 NPBV v plném rozsahu

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek pokrývajících všechny požadované okruhy.

b) Praktická část – uchazeč vypracuje osnovy školení odborné přípravy G2 dle bodu 5.5.2 NPBV a odborné přípravy G3 dle bodu 5.5.3 NPBV, včetně písemné formy individuální přípravy, dle kterých bude následně po jejich schválení statutárním orgánem daného letiště tyto odborné přípravy školit.

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) znalost základních legislativních požadavků týkajících se ochrany letectví;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví;

d) schopnost kvalitní komunikace a interpretace informací o pravidlech ochrany letectví;

e) znalost základních pravidel kontroly vstupu, vadávání IDC;

f) znalost provádění bezpečnostních kontrol a prohlídky letadla, ochrany letadla;

g) znalost technik ruční prohlídky;

h) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

i) znalost specifických opatření s přihlédnutím na oblast, ve kterém manažer působí;

j) schopnost určit zakázané předměty.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 3. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 4. Prostory letiště a pravidla pro vstup a vjezd, letištní identifikační průkazy, vjezdová povolení
 5. Ochrana letadel, bezpečnostní prohlídka letadel
 6. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola, ruční prohlídka
 7. Zakázané předměty
 8. Předávání informací, ohlašování mimořádných událostí
 9. Závěrečný test

G2 – Odborná příprava osob na malých letištích

Určení: Všem osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do areálu letiště (např. členové aeroklubu, letecké školy apod.)

Rozsah: Minimálně 2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí bezpečnostní manažer nebo školitel bezprostřední po ukončení školení formou písemného tesstu. Písemný test se skládá minimálně z 20 otázek.

Cíl:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadavcích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) znalost postupů ohlašování a

e) schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 3. Legislativa a organizace ochrany civilního letectví
 4. Provádění bezpečnostních kontrol, detekční kontrola, prostory letiště a pravidla pro vstup a vjezd, letištní identifikační průkazy, vjezdová povolení, zakázané předměty
 5. Ohlašování mimořádných událostí
 6. Závěrečný test

G3 – Odborná příprava pilotů provádějících fyzickou detekční kontrolu bez využití technických prostředků a bezpečnostních zařízení

Určení: Pilotům letadel po absolvování Odborné přípravy osob na malých letištích G2 dle bodu 5.5.2 NPBV, provádějícím bezpečnostní kontrolu osob, které hodlají nastoupit k nim do letadla (např. za účelem vyhlídkového letu).

Rozsah: Minimálně 4 vyučovací hodiny, z čehož musí být minimálně 1 vyučovací hodina věnována praktickému cvičení + přezkoušení.

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí bezpečnostní manažer nebo školitel bezprostředně po ukončení školení. Závěrečná zkouška se skládá z následujících části;

a) Teoretická část – Písemný test – minimálně 20 otázek

b) Praktická část – Fyzická kontrola a vnášených předmětů – prokázání schopností dohledat zakázané předměty na figurantovi/figuranntce ruční prohlídkou. Pro splnění zkoušky musí pracovník prokázat schopnost dohledat zakázané předměty na těle osoby případně v jeho věcech.

Cíl:

a) schopnost určit zakázané předměty;

b) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

c) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů

d) znalost technik ruční prohlídky;

e) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

f) znalost provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla, ochrany letadla.

Obsah:

 1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
 2. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
 3. Legislativní požadavky
 4. Bezpečnostní kontrola a prohlídka letadel, ochrana letadla
 5. Ruční prohlídka
 6. Zakázané předměty, možnosti ukrytí a dohledání
 7. Ohlašování mimořádných událostí
 8. Závěrečný test + přezkoušení